Sunday, March 26, 2023

Tag: #WomanArt

Most popular

กุศโลบายในความดี APPROACHES TO VIRTUE DISSEMINATION โดย จารุวรรณ เมืองขวา

ในวิถีชีวิตของคนไทยแฝงไปด้วยความรู้ภูมิปัญญาต่างๆมากมาย ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความสุข ความผูกพันและความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ซึ่งหนึ่งในความรู้และภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนั้นคือ กุศโลบาย หรือ อุบาย เช่น เรื่องเล่านิทานและสุภาษิตสำนวนไทย ที่เอาไว้สอนลูกสอนหลานให้ปฏิบัติตนอยู่ในครรลองที่ดี รู้จักแบ่งปัน มีน้ำใจ รักใคร่สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉันพี่น้อง กุศโลบายหรืออุบายเหล่านั้นถูกปลูกฝังและหยั่งรากลึกอยู่ในแง่คิด วิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยและประเพณีพื้นบ้าน ได้แก่ การลงแขกทำนา การปลูกบ้านเรือน การสร้างวัดวาอาราม การถ่ายทอดความรู้ทางช่าง ทั้งในการเขียนรูปในงานจิตรกรรมฝาผนัง เป็นต้น ข้าพเจ้านำกระบวนการจากประเพณีเหล่านั้น ทั้งทางเนื้อหาและการปฏิบัติมาปรับใช้ร่วมกับกระบวนการทางศิลปะ โดยใช้เทคนิคผสมและวัสดุผสมเช่น...
error: Content is protected !!