Friday, June 2, 2023

Tag: #artexhibition

Most popular

“เครื่องต้นวังหลวง สู่ครัวนอกวัง”

นิทรรศการ "เครื่องต้นวังหลวง สู่ครัวนอกวัง" จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ  : King Prajadhipok Museum พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมนิทรรศการ “เครื่องต้นวังหลวง สู่ครัวนอกวัง” "อาหาร" เป็นเรื่องที่ต้องพบเจอทุกวันและผู้คนทั่วไปให้ความสนใจอยู่เสมอ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงนำเสนอเรื่องราวของอาหารจากวังหลวงสู่ครัวนอกผ่านการจัดนิทรรศการหมุนเวียน “เครื่องต้นวังหลวง สู่ครัวนอกวัง” ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุที่สำคัญและทรงคุณค่า อันได้แก่ เมนูพระกระยาหาร ชุดภาชนะเครื่องเสวย...
error: Content is protected !!