Monday, March 27, 2023

Tag: สุวิทย์ ใจป้อม

Most popular

REFLECTIONS IN CHINESE DOLLS โดย ศิลปิน ศิริก้อย ชุตาทวีสวัสดิ์ / Sirikoy Chutataweesawas

ประเพณีและวัฒนธรรมจีนกำหนดให้มีความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชาย มีการกดขี่ การสร้างความชอบธรรม การจัดการการรับรู้ ให้เกิดมายาคติครอบงำความคิดผู้หญิงว่าตนนั้นด้อยค่าไม่อาจทัดเทียมชาย การให้คุณค่าและบทบาทเพศหญิงที่จำกัดสถานะเป็นเพียงผู้รับใช้ถูกกำหนดให้อดกลั้น และจำยอมต่อโชคชะตาที่ถูกกำหนดมา ข้าพเจ้าในฐานะเพศหญิงเกิดและเติบโตภายใต้กรอบความคิดและค่านิยมแบบจีน ในบริบทสังคมแบบไทย ได้รับอิทธิพลทางความคิดและความเชื่อฝังหัวแบบจีน เกี่ยวกับแนวปฎิบัติข้อกำหนดและบทบาททางเพศที่สะท้อนจารีตและธรรมเนียมปฎิบัติ ความรู้สึกอึดอัด ต้องเก็บงำอารมณ์ ความรู้สึกเจ็บปวด จากความทรงจำเสมือนหนึ่งเป็น “ตุ๊กตา”ที่มีอยู่แต่ก็รู้สึกถึงสภาวะจำยอม ไร้คุณค่า จนไร้ตัวตน ด้วยคุณลักษณะของวัสดุเครื่องเคลือบที่มีความเปราะบาง แตกหักง่าย เฉกเช่น ความรู้สึกของเพศหญิง แต่ความเป็นแก้วแบบพอร์ซเลนที่มีความแกร่ง เข้มแข็ง คือสภาวะภายนอกที่แสดงออกต่อการรับรู้ของคนทั่วไปซึ่งเพศหญิงก็เป็นเช่นนั้น ผลงานชุดนี้แบ่งออกเป็น...
error: Content is protected !!