Saturday, July 20, 2019

Tag: สาระศิลป์

Most popular

เบื้องหลังรายการ Great Stars Art Show กับการสัมภาษณ์คุณนิติกร กรัยวิเชียร

  เบื้องหลังรายการ Great Stars Art Show กับการสัมภาษณ์คุณนิติกร กรัยวิเชียร กับเรื่องราวนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ BACC คืนวันอาทิตย์นี้พลาดไม่ได้ทางช่อง Bight TV digital ช่อง 20 ค่ะ
error: Content is protected !!