Tuesday, September 28, 2021

Tag: สัจจา สัจจากุล

Most popular

Hi Live

นิทรรศการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดนิทรรศการ แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่4-6 ปีการศึกษา 2560 ภาควิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย โดยมีชื่องานว่า Hi Live LIVE เป็นคำที่เพี้ยนมาจาก highlight ที่แปลว่าว่า หัวข้อเด่น นำมาเล่นคำเป็น Hi Live ที่แปลได้ตรงตัวว่า สวัสดี และ ถ่ายทอดสด โดยจะสื่อว่า งานนี้เราจะมีการโชว์งานที่เด่นเป็นไฮไลท์ และมีการถ่ายทอดสดทุกความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบในงาน ใต้ concept...
error: Content is protected !!