Thursday, December 3, 2020

Tag: รูป ภาพ

Most popular

ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์ ครั้งที่ 6

นิทรรศการ ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์ ครั้งที่ 6 ผลงานโดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2560 - 27 กุมภาพันธ์ 2561  ห้องนิทรรศการ ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนวความคิด นิทรรศการทางศิลปะ “ทัศน์ ทัศน์...
error: Content is protected !!