Monday, March 27, 2023

Tag: ชื่อ

Most popular

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๑๘ หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมไทย”

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๑๘ หัวข้อ "ศิลปวัฒนธรรมไทย" สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชนอายุ ๖ - ๒๑ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๑๘ หัวข้อ "ศิลปวัฒนธรรมไทย" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๕๙๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร ประเภทผลงานศิลปกรรม จิตรกรรม (Painting) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิค สีดินสอ...
error: Content is protected !!