Monday, March 27, 2023

Most popular

Press release Sensorials รูป รส กลิ่น เสียง  นิทรรศการเดี่ยว โดย กําศักดิ์ อติพิบูลย์สิน

Press release Sensorials รูป รส กลิ่น เสียง  นิทรรศการเดี่ยว โดย กําศักดิ์ อติพิบูลย์สิน กําศักดิ์ อติพิบูลย์สิน (เกิด 11 ตุลาคม 1964) ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบนามธรรม (Abstract Expressionism) ที่เน้นการแสดงอารมณ์และความรู้สึกด้วยความจริงใจ โดยกําศักดิ์ อติพิบูลย์สิน ใช้การซึมซับบรรยากาศ  ณ...
error: Content is protected !!