นิทรรศการ “มนุสสานัง – Manussanung”

 

ระยะเวลาที่จัดแสดง :
วันที่ 12 มกราคม – 10 มีนาคม พ.ศ.2562

ผลงานนำมาจัดแสดง 31 ศิลปิน :
ได้รับเกียรตินำผลงานจากศิลปินแห่งชาติศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ อาจารย์ทวี รัชนีกร อาจารย์ช่วง มูลพินิจ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง พร้อมศิลปินชื่อดังและศิลปินดาวรุ่ง ได้แก่ สมภพ บุตราช, ประทีป คชบัว, ศรีวรรณ เจน หัตถการกิจ, ชัยรัตน์ แสงทอง, อัษฎายุธ อยู่เย็น, ชัยณรงค์ กองกลิ่น, ลำพู กันเสนาะ, คณชัย เบญจรงคกุล, เพชร เชิดกลิ่น, วรสันต์ สุภาพ, ศักรานนท์ สุภาพ, เสงี่ยม ยารังสี, สุวัฒน์ชัย ทับทิม, วิษณุพงษ์ หนูนันท์, สุพร แก้วดา, พุฒิธร พรหมดวง, พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์, นที อนันตประดิษฐ์, ปิยทัต เหมทัต, ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร, เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์, วิชัย นุ่นพันธุ์, ประ ศาสตร์ จันสุภา, สุริยา นามวงษ์, ชัชชัย สายทอง, ยุทธนา พงศ์ผาสุก, จามร นิ่มนาค

ภัณฑารักษ์ :
สุริยา นามวงษ์ฃ

สถานที่ :
ชั้น G พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK)

MOCA BANGKOK ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลศิลปะระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย Bangkok Art Biennale 2018 โดยเข้าร่วมเป็น “Friends of BAB” ด้วยการจัดนิทรรรศการกลุ่มของศิลปินแห่งชาติและศิลปินรุ่นใหม่ ของไทย รวม 31 ท่าน ภายใต้แนวคิด “มนุสสานัง”

มนุสสานัง เป็นภาษาบาลีที่มักพบในบทสวดมนต์ ในพิธีกรรมในทางพุทธศาสนา หมายถึง แห่งมวลมนุษย์ มีรากศัพท์ มาจาก มนุสฺส (manussa) หมายถึง ผู้มีจิตใจสูง เช่นเดียวกับคำว่า มนุษย์ ซึ่งคนไทยนิยมใช้ในภาษาพูดและภาษาเขียน มีมิติทาง ความหมายในเชิงพุทธปรัชญา ผสานสัมพันธ์กับความเชื่อและวัฒนธรรมประเพณีของไทยมาแต่โบราณกาล แตกต่างกับคำว่า “คน (human)” ซึ่งเป็นความหมายที่อ้างอิงในเชิงพันธุกรรมในเชิงวิทยาศาสตร์

”กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ การได้อัตภาพเป็นมนุษย์ เป็นการยาก” เป็นธรรมบทที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เมื่อกว่า 2600 ที่ แล้ว ดังนั้นเพื่อให้เห็นแจ้งถึงอัตถภาพของร่างกาย และการเป็นผู้มีจิตใจสูงนั้น ในมนุสสภูมิหรือโลกมนุษย์นี้จึงแบ่งมนุษย์ ออกเป็นหลายประเภท อาทิ มนุสสนิรโย ( มนุษย์สัตว์นรก) มนุสสเปโต (มนุษย์เปรต) มนุสสอสุรกาโย (มนุษย์อุสรกาย) มนุสสติ รัจฉาโน (มนุษย์เดรัจฉาน ) มนุสสมนุสโส (มนุษย์แท้ ) มนุสสเทโว (มนุษย์เทวดา) มนุสสอริโย (มนุษย์ผู้เป็นอริยบุคคล) ด้วยเหตุแห่งปรัชญาที่แยบยลนี้ทำเกิดการการหล่อหลอมเป็นประเพณีวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น มีรูปแบบที่น่าค้นหาภายใต้คติความ เชื่อที่แตกต่าง ก่อเกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่มีความหลากหลาย กลายเป็นมนต์เสน่ห์ของอารยธรรม ซึ่งนานาอารยประเทศ ควรจะได้สัมผัสเรียนรู้ อีกทั้งจะได้ซาบซึ้ง และประจักษ์ถึงคุณค่าที่มีลักษณะเฉพาะนี้ผ่านผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย

นิทรรศการ “มนุสสานัง” จึงเป็นหนึ่งนิทรรศการศิลปกรรมที่สะท้อนความหลากหลายของความเชื่อ ความศรัทธา ปัจเจกภาพแห่งจินตนาการ ความรู้สึกนึกคิด ของเหล่าศิลปินชั้นนำหลายวัยวุฒิ 31 ศิลปิน ด้วยอัตลักษณ์เฉพาะตนของศิลปินแต่ ละท่านอันโดดเด่นนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน่าจะเป็นแนวทางอันสำคัญสำหรับการศึกษาศิลปะไทยร่วมสมัยอย่างเข้าใจ เข้าถึง กระทั่งก่อเกิดความซาบซึ้ง และสามารถนำสุนทรียภาพแห่งศิลปะที่ทรงคุณค่านี้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ไม่มากก็น้อย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ จารุวรรณ (เบลล์) โทร. 089-257-8864 / บงกช (อีฟ) โทร.092-223-1357