อาจารย์ สมภพ บุตราช

เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2500 เป็นชาวอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม สำเร็จการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น แต่ด้วยความสนใจในการวาดภาพมาตั้งแต่วัยเยาว์ จึงตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเพาะช่าง ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาจิตรกรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร สมภพได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในเวทีศิลปกรรมแห่งชาติและได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในประเภทจิตรกรรม อันเป็นเครื่องยืนยันถึงความไม่ธรรมดาในทักษะฝีมือโดยเฉพาะในการเขียนภาพแนวเหมือนจริง

ส่งผลให้รับการชักชวนจากศิลปินรุ่นพี่อย่าง อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และอาจารย์ ปัญญา วิจินธนสาร ให้ไปร่วมเขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณี ที่วัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ประสบการณ์ครั้งสำคัญในประเทศอังกฤษกว่า 10 ปี ได้เปิดโอกาสให้ อาจารย์ สมภพ บุตราช มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัยในแง่มุมแปลกใหม่อย่างหลากหลาย ด้วยหัวใจของความเป็นนักสร้างสรรค์ที่มีอย่างเต็มเปี่ยม จึงได้ใช้จังหวะโอกาสนี้สร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยออกจัดแสดง ณ Royal Academy ประเทศอังกฤษ ในหลายโอกาส หลังจากเดินทางกลับมาอยู่ที่เมืองไทย ในราวปี พุทธศักราช 2540 สมภพได้แสดงผลงานอย่างต่อเนื่องเริ่มจากผลงานชุด “หนึ่งตีน หนึ่งเท้า”“ชุดอนิจจัง” ชุด “เดือนหก” ที่นำดินมาเป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ครั้งแรก ตามมาด้วยชุด “นางฟ้า อัญมณี” ชุด “กรุงเทพเมืองเทพ” ชุด “นางสงกรานต์” ที่นำแรงบันดาลใจมาจากภาพเขียนไทยตามจินตนาการ แต่สิ่งหนึ่งที่ อาจารย์ สมภพ บุตราช ไม่เคยละทิ้งคือ เรื่องราวที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเขา ที่สัมพันธ์รากเหง้าภูมิปัญญา

ดังจะเห็นได้จากผลงานในระยะหลังที่มีกลิ่นไอของความเป็นจิตรวิญญาณอีสานซ่อนแฝงอยู่อย่างเต็มเปี่ยมอาทิ ผลงานชุด “บันไดสวรรค์” ที่นำภาพใบหน้าของบรรดาปราชญ์อีสาน รวมถึงผู้คนที่เขารักและศรัทธามาบรรจงแต้มแต่ง ด้วย “ดิน” วัสดุจากธรรมชาติที่เก็บมาจากพื้นที่ต่างๆในภาคอีสาน เพื่อจะบ่งบอกถึงความประสานจิตวิญญาณในตัวเขากับพื้นที่ที่เขาผูกพัน อันเป็นต้นแบบของศิลปินในการสร้างสรรค์ที่น่าประทับใจยิ่งอีกท่านหนึ่ง

นอกจากการเป็นนักสร้างสรรค์ที่มีความสามารถอย่างยิ่งยวดแล้วท่านยังได้อุทิศตนในการเผยแพร่ศิลปะ ทั้งด้านกิจกรรมทางศิลปะ และในด้านการศึกษาทางศิลปะ โดยท่านได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากรเพาะช่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย

ทั้งนึ้ ยังได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสานสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมร่วมสมัย) ประจำปีพุทธศักราช 2555 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัล/เกียตรติยศ

เกียตรตินิยมอันดัย 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดง ศิลปกรรมแห่งชาติ
รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง
รางวัลชนะเลิศประติมากรรม “The Art Show” John Jones Open Show กรุงลอนดอน อังกฤษ
นอกจากนั้นแล้วผลงานของอาจารย์ยจะจัดแสดงเฉพาะในมิวเซียมใหญ่ๆ เท่านั้น เช่น MOCA พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย ของคุณบุญชัย เบญจรงคกุล
อาจารย์ สมภพ บุตราช นอกจากจะเป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปะที่มีคุณค่าแล้ว ยังมีความรู้ความสามารถทางสาขา ทัศนศิลป์และยังได้อุทิศตนในการเผยแพร่ศิลปะทั้งด้านการศึกษาและด้านกิจกรรม ถือเป็นต้นแบบของศิลปิน รุ่นใหม่ในวงการศิลปะ