บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญศิลปิน ส่งผลงานเข้าร่วมการ
ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 8 หัวข้อ “รื่นเริง เถลิงศก”
 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,950,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดสัญชาติหรือภูมิลำเนา

ประเภทของผลงาน
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ

การส่งผลงาน
ส่งผลงานระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 18.00 น.
กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ต้องประทับตราวันที่ส่ง ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และส่งถึง
โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก
ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

ทางคณะผู้จัดงานจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปรับที่ไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง และหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง
ทางคณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบในความเสียหายนั้น

รางวัลการประกวด
รางวัลช้างเผือก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท
รางวัล CEO Award 1 รางวัล รางวัลละ 250,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
รางวัลชมเชย 12 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ผู้ดำเนินงาน)
หมายเลข: 0-2422-2092 แฟกซ์: 0-2422-2091
อังคาร – เสาร์ 10.30 – 19.00 น.
อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. อีเมล: ardelgallery@gmail.com
เฟซบุ๊ก: ศิลปกรรมช้างเผือก