นิทรรศการ “ครูช่างไทย”

โดยศิลปิน คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะไทย วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย

สาคร โสภา
วิโรจน์ กล่อมมานพ
ประภา กล่อมมานพ
สนั่น รัตนะ
บดินทร์ สิงหเสนี
บัวขาว สังคะวัง
พจมาลย์ จิตติวงศ์สมาน
ป่านทิพย์ พัฒรชนม์

และศิลปินรับเชิญ

อิทธิพล พัฒรชนม์
ลักษณะงาน จิตรกรรมไทย

ระยะเวลาที่จัดแสดงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 13 มกราคม 2562
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00น.
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2