ขอเชิญชวนร่วมรับชมนิทรรศการ

SO FAR SO GOOD 6
S c u l p t u r e E x h i b i t i o n

นิทรรศการงานประติมากรรม
โดยนักศึกษาภาควิชาประติมากรรม
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

*****เปิดงานวันที 5 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 นาฬิกา ********
จัดแสดงตังแต่วันที 5 – 26 ตุลาคม 2561
ณ หอศิลป์กรุงไทย
.
.
.
Sculpture Exhibition by Sculpture Department Students The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts Silpakorn University

******Opening reception : 5th October 2018 5:00 PM *****

5 – 26 October 2018
at Krungthai Art Gallery

#sofarsogood6