Monday, June 5, 2023

928

Most popular

246247596248914102516… And then there were none โดย อริญชย์ รุ่งแจ้ง

ผลงานศิลปะของศิลปินไทยเพียงหนึ่งเดียวในมหกรรมศิลปะ Documenta ครั้งที่ 14 มาจัดแสดงในเมืองไทยเป็นครั้งแรก ในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่ง ที่ อริญชย์ รุ่งแจ้ง ศิลปินไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงงานในมหกรรมศิลปะร่วมสมัยที่ถือได้ว่ายิ่งใหญ่และเข้มข้นที่สุดในโลกอย่าง มหกรรมศิลปะ Documenta ครั้งที่ 14 ปี 2017 ได้กลับมาแสดงผลงานนิทรรศการเดี่ยวในบ้านเราอีกครั้ง โดยผลงานที่จะมาแสดงนั้น เป็นผลงานที่อริญชย์เคยจัดแสดงในมหกรรมศิลปะ Documenta 14 ที่เมืองคาสเซล ประเทศเยอรมนี ในหอศิลป์ Neue Neue...
error: Content is protected !!