สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชมการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง “ผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้” (Contemporary Southern Batik) ในรูปแบบแฟชั่นโชว์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น และนิทรรศการผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๑  ณ ELLE Fashion Week 2018  ที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่  ๐๒ ๒๐๙ ๓๗๕๒ – ๕๔