ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติ  สืบศาสตร์  สานศิลป์ สร้างรักปรากฏรูป ระหว่างวันที่  ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ จังหวัดเชียงราย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดการอบรมโครงการฯ ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึง ดร.ถวัลย์ ดัชนี  ศิลปินแห่งชาติ และเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ ใน ๓ สาขา ได้แก่ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจในงานศิลปะ เป็นการสร้างแรงผลักดัน ความมุ่งมั่น และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้ดียิ่งขึ้น  และมีโอกาสพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์งานศิลปะของตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยมีศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรดังนี้

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และประติมากรรม

 • ดร. กมล  ทัศนาญชลี   ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) พุทธศักราช ๒๕๔๐
 • นายพิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๖
 • นายธงชัย  รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๓
 • นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๐
 • นายศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๐

ศิลปินแห่งชาติ  สาขาสถาปัตยกรรม

 • นางสาววนิดา  พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ  สาขาสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) พุทธศักราช ๒๕๔๖

ศิลปินแห่งชาติ  สาขาการถ่ายภาพ

 • นายวรนันทน์  ชัชวาลทิพากร   ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช ๒๕๕๒

ศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์

 • นายเจริญ มาลาโรจน์(มาลา คำจันทร์)  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์   พุทธศักราช  ๒๕๕๖
 • นางชมัยภร  บางคมบาง (ชมัยภร แสงกระจ่าง)   ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2557
 • นายพิบูลศักดิ์  ลครพล   ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์  พุทธศักราช 25๖๐

ศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะการแสดง

 • นางบัวซอน  ถนอมบุญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ขับซอ) พุทธศักราช ๒๕๕๕
 • นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์   ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ช่างฟ้อน) พุทธศักราช ๒๕๕๙
 • นายบุญศรี รัตนัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง  (ดนตรีพื้นบ้านล้านนา) พุทธศักราช ๒๕๖๐

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • นางวรรณี ชัชวาลทิพากร   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ