Monday, June 5, 2023

DSCF6212

Most popular

นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ของผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งแรกกับ Acquisitions Exhibition 2022  ผลงานศิลปะร่วมสมัยสมบัติของชาติอันทรงคุณค่ากว่า 70 ชิ้น  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ของผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2022 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture) โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน 🗓️ในวันพุธที่ 23...
error: Content is protected !!