Wednesday, February 8, 2023

DSCF6135

Most popular

หวนคนึงหา โดย สมหมาย มาอ่อน ศูนย์ศิลปะตูดยุง 16 มีนาคม ถึง 11 พฤษภาคม 2562

หวนคนึงหา โดย สมหมาย มาอ่อน ศูนย์ศิลปะตูดยุง 16 มีนาคม ถึง 11 พฤษภาคม 2562 ​ศูนย์ศิลปะตูดยุงมีความยินดีในการนำเสนอนิทรรศการ ผลงานประติมากรรมครั้งแรกในรอบปี ของประติมากรร่วมสมัยไทย “สมหมาย มาอ่อน” กับผลงานชุด “หวนคนึงหา” ด้วยการผสมผสานกันของผลงานบางส่วนจากอดีต กับผลงานชุดใหม่ล่าสุด ให้นำเสนอและถ่ายทอดผลงานประติมากรรมที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างบรรจง ตัวประติมากรรมเหล่านั้น บอกเล่าถึงเรื่องราวในอดีตของไทยและนิทานพื้นบ้านอันเป็นอมตะ ผ่านวัสดุที่ศิลปินได้เลือกนำมาใช้จากธรรมชาติ และเป็นวัสดุที่ใช้ในงานฝีมือช่างไทยมาแต่อดีต อย่างดินจากสุโขทัย ไม้สักเก่าที่หาได้ในชุมชนท้องถิ่น และผงสีจากธรรมชาติ...
error: Content is protected !!