Friday, December 9, 2022

นิคิดถึงพ่อ_๑๗๐๙๑๑_0129

Most popular

Soul is Body: จิตใจ คือ ร่างกาย นิทรรศการแสดงเดี่ยวผลงานศิลปะ ตั้งแต่พ.ศ.2547 – 2561 ของห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์  

นิทรรศการรวบรวมผลงานศิลปะบนเส้นทางการเป็นศิลปินอาชีพ ของห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์   ตั้งแต่พ.ศ.2547จนถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 ชิ้น ว่าด้วยเรื่องวิถีชีวิต ความเชื่อพื้นถิ่นอีสาน ความศรัทธาในทางจิตวิญญาน ตั้งแต่ผลงานวาดเส้นหมึกจีนบนกระดาษสาในยุคแรกเริ่ม  ชุด “ปรัชญา ชีวิต ปริศนา : Life” (2547-2552) ผลงานจิตรกรรม Folk Art ร่วมสมัย อาทิ ชุด “เจริญวัย :Growing-Up,2553” “พระบฎ มงคลธรรม สุนทรียะธรรม :Banner,2553” “ฮีต บวก...
error: Content is protected !!