Wednesday, February 8, 2023

789

Most popular

นิทรรศการ YOUNG PROGRAM 2022 โดย อัจฉราภรณ์ กล่ำเกลื่อน และ พัชริสา...

  Young Program 2022  by Auscharaporn Klamkluan and Patcharisa Suwannarat นิทรรศการ YOUNG PROGRAM    นิทรรศการที่ผสมผสานกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน กับแนวคิดเชิงอนุรักษณ์เทคนิคศิลปะไทย ถ่ายทอดกระบวนการสู่ความรู้สึก Process of feeling  โดยนิทรรศการในครั้งนี่เป็นการตีความ ความรู้สึก ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานตามแบบฉบับมุมมองอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินหญิงสองท่าน คือ อัจฉราภรณ์ กล่ำเกลื่อน และ พัชริสา สุวรรณรัตน์   •...
error: Content is protected !!