Monday, March 27, 2023

911

Most popular

มูลนิธิช่างเถิดได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนศิลปนิพนธ์มูลนิธิช่างเถิด ปี6 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิช่างเถิดได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนศิลปนิพนธ์มูลนิธิช่างเถิด ปี6" ประจำปีการศึกษา 2565 โดย มีอาจารย์ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2553, อาจารย์ ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ และอาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร เป็นตัวแทนผู้ก่อตั้งมูลนิธิช่างเถิด คุณศรัณย์...
error: Content is protected !!