Tuesday, June 6, 2023

2155

Most popular

” ก่อนวันฝันสลาย ” นิทรรศการแห่งชีวิตก่อนวันดับสลายของโลก โดย วสันต์ สิทธิเขตต์

Dream Before Doomsday | ก่อนวันฝันสลาย โดยวสันต์ สิทธิเขตต์ 27 พฤศจิกายน 2564  บนโลกที่เป็นแหล่งอาศัยที่พักพิงของมนุษย์ และสิ่งมีชิวิตนับล้าน เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั้นเติบโตควบคู่ไปกับความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ โลกที่เคยสงบสุขกลับเกิดภัยธรรมชาติร้ายแรง ทั้งอุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ใจกลางเมือง ไฟไหม้ที่เกิดจากความต้องการผลิตอย่างไม่หยุดยั้งจนขาดความตระหนักถึงความปลอดภัย แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอาจกล่าวได้ว่า หรือวันสิ้นโลกกำลังจะมาถึง นิทรรศการ Dream Before Doomsday (ก่อนวันฝันสลาย) โดย วสันต์...
error: Content is protected !!