“ลานบุญ – ลานกรรม”
โดย อนุพงษ์ จันทร
ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 1 ตุลาคม 2560
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

นิทรรศการ “ลานบุญ – ลานกรรม” นำเสนอผลงานประติมากรรมซึ่งสร้า งสรรค์ขึ้นด้วยแนวความคิดเกี่ยว กับการเพ่งพินิจที่บุญและบาป ตามคติความเชื่อเรื่องนรก โลกมนุษย์ และสวรรค์ จากเรื่องไตรภูมิในพระพุทธศาสนา ด้วยการนำภาพลักษณ์ของสรรพสัตว์ ในอบายภูมิ อันมีรูปกายอัปลักษณ์วิปริตไปจา กผลแห่งการก่อบาปเวรและกรรมชั่ว และใช้ผ้าจีวรกับบาตร ซึ่งได้รับการดัดแปลงเสริมแต่งใ ห้มีรูปร่างลักษณะแตกต่างออกไปจ ากเดิม มาแทนสัญลักษณ์แห่งการปลอมแปลงแ ฝงเร้นของผู้ไม่หวังดี ผู้แสวงหาผลประโยชน์จากวงการสงฆ์ เพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและควา มหมายอันดีงามสูงส่งอย่างแท้จริ งของพระพุทธศาสนา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่ อ 02-422-2092
อังคาร-เสาร์ 10.30 – 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
Facebook: ARDEL Gallery of Modern Art

—————————— –

“The Land of Virtue – the Land of Karma”
By AnupongChantorn
August 24 – October 1, 2017
At ARDEL Gallery of Modern Art (Boromrachachonnanee Road)

The exhibition “The Land of Virtue – the Land of Karma” features sculptural works created with the idea of pondering upon good and bad deeds according to the belief of heaven, earth and hell (Tri Bhum) found in Buddhism. The artist points out the value and true and great meaning of Buddhism by applying characters in ApayaBhumi that appear in ugly physical appearance from committing evil deeds, together with monk robe and alms-bowl, which have also been modified to symbolize the ill wishers in disguise and people that would take advantages from being in the monkhood.

 

(