Thursday, December 8, 2022

650

Most popular

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดเวทีประกวดศิลปะรุ่นเยาว์ที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติ เริ่มรับผลงานส่งเข้าประกวดแล้ววันนี้

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดเวทีประกวดศิลปะรุ่นเยาว์ที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติ เริ่มรับผลงานส่งเข้าประกวดแล้ววันนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๕๙๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร ประเภทผลงานศิลปกรรม ๑. จิตรกรรม (Painting) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิค สีดินสอ สีเทียน ฯลฯ ๒. ประติมากรรม (Sculpture) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการปั้น การหล่อ...
error: Content is protected !!