สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดเวทีประกวดศิลปะรุ่นเยาว์ที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติ เริ่มรับผลงานส่งเข้าประกวดแล้ววันนี้

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๕๙๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

ประเภทผลงานศิลปกรรม

๑. จิตรกรรม (Painting) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิค สีดินสอ สีเทียน ฯลฯ
๒. ประติมากรรม (Sculpture) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการปั้น การหล่อ การเชื่อม การแกะสลัก ฯลฯ
๓. ภาพพิมพ์ (Printmaking) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ เช่น แม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์ซิลค์สกรีน ฯลฯ
๔. สื่อผสม (Mixed media) เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สื่อวัสดุและการผสมผสานเทคนิคต่างๆ ทางศิลปะ
๕. วาดเส้น (Drawing) เป็นผลงานที่เกิดจากเทคนิคการเขียนด้วยวัสดุต่างๆ

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ขนาดผลงานศิลปกรรม

๑. ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี
๒. ระดับอายุ ๙ – ๑๒ ปี
๓. ระดับอายุ ๑๓ – ๑๖ ปี
๔. ระดับอายุ ๑๗ – ๒๐ ปี ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๒ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๓ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)
๕. ระดับอายุ ๒๑ – ๒๕ ปี ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๒ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน ๑๖๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๓ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๑๖๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)

หมายเหตุ การนับอายุของผู้ส่งผลงานแต่ละระดับ นับถึงวันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าประกวด

การส่งผลงานเข้าประกวด

๑ ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยแสดง ณ ที่ใดมาก่อน
๒ ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งทำด้วยตนเอง
๓. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีผู้รับรองผลงาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ ครูผู้สอนในสถานศึกษา ผู้สอนเด็กด้อยโอกาส หัวหน้าเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อ – แม่ หรือผู้ปกครอง
๔ ผู้ส่งผลงานต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์มในระบบออนไลน์ www.bpi.ac.th/artcontest
๕ ผู้ส่งผลงานต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วนมากับผลงานด้วยตนเอง มิฉะนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะไม่รับผลงาน
๖ ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ ๒ ชิ้น
๗ จัดส่งด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ
๘ ผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือตราประทับวันที่ส่งของทางไปรษณีย์เป็นวันแรกของการรับสมัครถ้าส่งหลังจากวันที่กำหนดจะไม่รับผลงาน
๙ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะดูแลรักษาเป็นอย่างดี ยกเว้น ความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย

กำหนดเวลา

 • ส่งผลงานระหว่างวันที่ ๔ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
 • ตัดสินผลงาน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
 • การประกาศผลการตัดสิน วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
 • การจัดแสดงนิทรรศการ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๕ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รางวัลการประกวด
ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่และประกาศนียบัตร ผู้ร่วมแสดงผลงานจะได้รับประกาศนียบัตร

 • ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี
  • รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๘,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๖,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๖ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๔,๐๐๐ บาท
 • ระดับอายุ ๙ – ๑๒ ปี
  • รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๘,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๖ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๖,๐๐๐ บาท
 • ระดับอายุ ๑๓ – ๑๖ ปี
  • รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๒,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๖ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๗,๐๐๐ บาท
 • ระดับอายุ ๑๗ – ๒๐ ปี
  • รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๒,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๖ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๘,๐๐๐ บาท
 • ระดับอายุ ๒๑ – ๒๕ ปี
  • รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๖ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๓,๐๐๐ บาท

สถานที่ส่งผลงาน

 • ส่วนกลาง
  • หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
   • เลขที่ ๒ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
   • โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๔๗๐๔ ต่อ ๑๐๑, ๐ ๒๒๒๑ ๘๒๕๗
   • www.bpi.ac.th, www.bpi.ac.th/artcontest/
  • วิทยาลัยช่างศิลป
   • เลขที่ ๖๐ ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐
   • โทรศัพท์ ๐ ๒๓๒๖ ๔๕๙๙ โทรสาร ๐ ๒๓๒๖ ๔๐๑๓
   • cfa.bpi.ac.th
 • ส่วนภูมิภาค
  • วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
   • เลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๔ ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
   • โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๕ ๕๓๗๐ โทรสาร ๐ ๓๕๕๔ ๕๗๕๐
   • cfasp.bpi.ac.th
  • วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
   • เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๒ ถนนนคร – นพพิตำ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๒๐
   • โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๕-๗ โทรสาร ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๖
   • cfans.bpi.ac.th
  • วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
   • เลขที่ ๑ ถนนสุรวงศ์ ซอย ๒ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐
   • โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๗ ๑๕๙๖, ๐ ๕๓๒๘ ๓๕๖๑-๒ โทรสาร ๐ ๕๓๒๘ ๓๕๖๐
   • cdacm.bpi.ac.th
  • วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
   • เลขที่ ๔๔๔ หมู่ ๑๐ บ้านดอน ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
   • โทรศัพท์ ๐ ๔๔๔๖ ๕๑๕๒ โทรสาร ๐ ๔๔๔๖ ๕๑๕๓
   • cdanr.bpi.ac.th
  • วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
   • เลขที่ ๑๑ ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐
   • โทรศัพท์ ๐ ๔๓๘๑ ๑๓๑๗ โทรสาร ๐๔๓๘๒ ๑๐๗๕
   • cdaks.bpi.ac.th/index.html