UOB เปิดเวทีศิลปะ เฟ้นหาผู้ชนะ สู่การเป็นศิลปินระดับนานาชาติ

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9 : 9th UOB Painting of the Year ชิงเงินมูลค่ารวม 1,680,000 บาท พร้อมต่อยอดสู่การประกวดระดับอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ และโอกาสในการได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด

1. การประกวดจิตรกรรมยูโอบี หรือ UOB Painting of the Year (“การประกวด”) ดำเนินการโดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ยูโอบี”)

2. การประกวดนี้เปิดกว้างสำหรับผู้มีสัญชาติไทย ผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยทุกคน โดยไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการประกวด

3. ผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของศิลปินที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องยินยอมให้ศิลปินที่อยู่ในความดูแลเข้าร่วมการ ประกวดนี้ โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มใบสมัคร และ ยอมรับกฎและกติกาของการประกวด

ประเภทการประกวด
ไม่มีการกำหนดอายุผู้เข้าประกวดในทั้ง 2 ประเภท

1. ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)
เปิดกว้างสําหรับศิลปินทุกท่านที่กําลังศึกษาด้านศิลปะ กําลังเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นศิลปินอาชีพ หรือเพียงแค่มีใจรักการวาดภาพ
2. ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist)
ศิลปินที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานเป็น Portfolio และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ อย่างน้อยหนึ่งข้อ
เคยจัดแสดงผลงานแบบเดียวหรือแบบกลุ่ม (ยกเว้นการจัดแสดงผลงานเพื่อจบการศึกษา)
มีหอศิลป์หรือแกลเลอรี่ส่งเป็นตัวแทนเข้าประกวด
เคยได้รับรางวัลจากการประกวดงานศิลปะที่เป็นที่ยอมรับ (ยกเว้นการประกวดในสถานศึกษา)

การส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

สามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ที่จุดรับผลงานแห่งใดแห่งหนึ่งจาก 4 แห่งต่อไปนี้

จุดรับผลงานภาคกลาง : ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง (เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200)
จุดรับผลงานภาคเหนือ : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เลขที่ 239 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200)
จุดรับผลงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ต.ศรีฐาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002)
จุดรับผลงานภาคใต้ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000)

รางวัลการประกวด
​มีทั้งหมด 8 รางวัล รวมเงินรางวัล 1,680,000บาท ดังนี้

ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist) มี 4 รางวัล
o รางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year​​ 750,000​​ บาท พร้อมโอกาสในการประกวดระดับภูมิภาค ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ UOB Southeast Asian Painting of the Year อีก 10,000 เหรียญสหรัฐ และโอกาสในการเป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
o รางวัลเหรียญทอง​​​​ 300,000​​ บาท
o รางวัลเหรียญเงิน ​​​​240,000​​ บาท
o รางวัลเหรียญทองแดง​​​​ 150,000 ​​บาท
ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist) มี 4 รางวัล
o รางวัล Most Promising Artist of the Year ​​90,000 ​​บาท
o รางวัลเหรียญทอง​​​​ 75,000 ​​บาท
o รางวัลเหรียญเงิน​​​​ 45,000​​ บาท
o รางวัลเหรียญทองแดง​​​​ 30,000 ​​บาท

ติดต่อสอบถาม

สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
โทร. 0 2343 4977, 0 2343 4969
อีเมล poy@uob.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Bilitis Somritsuk / UOB Group