จุดเล็กจากปลายปากกา สู่ผลงานทรงคุณค่าของ ฉลอง พินิจสุวรรณ
กับนิทรรศการ “จากลานนาถึงมหานคร” เปิดแล้ว ณ หอศิลป์จามจุจี