เนื่องจากหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้ได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานศิลปกรรม จึงได้ริเริ่มจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ขึ้นตั้งแต่ปี 2552 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่เปิดการเรียนการสอนด้านศิลปะ คัดเลือกผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษา ของแต่ละสถาบันที่โดดเด่นหลากหลายตามความถนัดเฉพาะตนมาจัดแสดงร่วมกัน  สำหรับปี นี้นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2561”  ได้รวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2560 จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านศิลปะ 39 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วยผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันละ 2 คน ระดับปริญญาตรี สถาบันละ 3 คน ส่งผลงานมาร่วมแสดงคนละ 1 ชิ้น รวม 137 ชิ้น ได้แก่ ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม งานจัดวาง และงานมัลติมีเดีย  จัดแสดงร่วมกันตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 2561

ทั้งนี้ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะจัดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการ“ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2561” ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ. ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยคุณเยาวณี นิรันดร ผู้บริหารคริสตี้ส์ ประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธาน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสละเวลามาร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ทีนี้

ขอแสดงความนับถือ
นิตยา สุขเกษม
(ตัวแทนประชาสัมพันธ์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ คุณมนูทอง  โทร. 0228-15360 – 1
นิตยา สุขเกษม ตัวแทนประชาสัมพันธ์ โทร. 081 355 8609