Monday, May 23, 2022

KQ-low

Most popular

หอศิลป์สมเด็จฯ เชิญร่วมพิธีเปิดงาน นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2561

เนื่องจากหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้ได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานศิลปกรรม จึงได้ริเริ่มจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ขึ้นตั้งแต่ปี 2552 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่เปิดการเรียนการสอนด้านศิลปะ คัดเลือกผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษา ของแต่ละสถาบันที่โดดเด่นหลากหลายตามความถนัดเฉพาะตนมาจัดแสดงร่วมกัน  สำหรับปี นี้นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2561”  ได้รวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2560 จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านศิลปะ 39 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วยผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท...
error: Content is protected !!