นิทรรศการศิลปะ THAI ARITSTS CONTEMPORARY ARTISTS AWARD 2018
จัดแสดงผลงานศิลปะสร้างสรรค์โดย 10 ศิลปิน ผู้มีผลงานดีเด่นในโครงการครุศิลปะ สร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น 9 ประจำปี 2561

จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 13 พฤษภาคม 2561 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

ทั้งนี้ หออัครศิลปิน กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการครุศิลปะ สร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น 9 ขึ้นเมื่อวันที่ 7 – 10  กุมภาพันธ์ 2561 ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังแนวคิด และการปฏิบัติงานด้านศิลปะจากศิลปินแห่งชาติ พร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลงานในแนวทางของตนเองตามระยะเวลาที่กำหนด นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการโดยศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และได้คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อเดินทางไปเผยแพร่ผลงาน ณ สหรัฐอเมริกา ดังนี้ คนที่ชื่อ-สกุลตำแหน่ง/หน่วยงาน

1 นางเมตตา สุวรรณศร     ครู วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์

2 นางสาวฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์     อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

3 นายยุทธนา ไพกะเพศ     อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4 นางสาวสุนันทา ผาสมวงค์     อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

5 นางสาววนาภรณ์ เตี่ยมังกรพันธุ์     ศิลปินอิสระ

6 นายพนม เสมาทอง     อาจารย์ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

7 นายชูเกียรติ สุทิน     ครู วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

8 นายณัฐิวุฒิ พวงพี     อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

9 นายตฤณ กิตติการอำพล     อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

10 นายปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร     อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่