Monday, August 2, 2021

Artwork 4351

Most popular

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติ  สืบศาสตร์  สานศิลป์ สร้างรักปรากฏรูป ระหว่างวันที่  ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติ  สืบศาสตร์  สานศิลป์ สร้างรักปรากฏรูป ระหว่างวันที่  ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดการอบรมโครงการฯ ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึง ดร.ถวัลย์ ดัชนี  ศิลปินแห่งชาติ และเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ ใน ๓ สาขา ได้แก่ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์...
error: Content is protected !!