Wednesday, April 1, 2020

4

Most popular

“นิทรรศการอีหยัง”

“นิทรรศการอีหยัง” นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ โดย นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดง 1 - 18 ตุลาคม 2562 พิธีเปิด วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

error: Content is protected !!