นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล ผลงานโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล (Kanya Charoensupkul) จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 – 28 เมษายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

“นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล”

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปี พ.ศ. 2560

ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. **

นายภารเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

+ 14.30 – 16.30 น. การเสวนาศิลปะหัวข้อ “กัญญาสไตล์กัญญา” ร่วมเสวนาโดย อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ และ รศ.ดร. กฤษณา หงษ์อุเทน

+ 17.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการ

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

>> นิทรรศการจัดแสดง 5 – 28 เมษายน 2561 <<

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 16.30 น.

* ชมฟรี * ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook Page: Psg Art Gallery
www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn

. . . . . . . . . . . . . . .

OpeningOnApril10th !! WELCOMEEE

“KANYA CHAROENSUPKUL”

Honorary Exhibition For Prof.Emeritus. Kanya Charoensupkul .

>> April 5th – 28th, 2018 <<

Open : Mondays – Saturdays. Time : 9 am – 4.30 pm

* Free Admission * Closed on Sundays and Public Holidays.

Opening Ceremony on April 10th, 2018 **

+ 2.30 – 4.30 pm, Artist Talk “Kanya Style Kanya” with guest : Somsak Chowtadapong & Assoc,Prof.Dr.Krisana Honguten.

+ 5 pm, Opening the exhibition.

At H.R.H. Princess Sirindhorn Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Sanamchandra Palace, Nakhonpathom.

For more information
Facebook Page: Psg Art Gallery
www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn