Monday, June 5, 2023

13518252411351826137l

Most popular

สวธ. จัดนิทรรศการศิลปะนานาชาติ สานสัมพันธ์ ไทย-ลาว

สวธ. จัดนิทรรศการศิลปะนานาชาติ สานสัมพันธ์ ไทย-ลาว ณ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติลาว สปป. ลาว กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) โดย กองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย สภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา มูลนิธิจิตร บัวบุศย์ และสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติลาว จัดนิทรรศการศิลปะนานาชาติ สานสัมพันธ์ ไทย-ลาว ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม...
error: Content is protected !!