Thursday, June 8, 2023

วัชระ

Most popular

ปรากฏการณ์ศิลป์ถิ่นอีสานสู่นิทรรศการ “อีสานสามัญ”

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครชวนคุณมาร่วมสำรวจความเป็นอีสานในยุคปัจจุบันผ่านนิทรรศการชุดใหม่ในชื่อ โครงการรายงานอีสานร่วมสมัยโครงการรายงานอีสานร่วมสมัย (Isan Contemporary Report)เป็นหนึ่งในโครงการที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   สืบเนื่องจากวิสัยทัศน์ของการเป็นหอศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเสริมองค์ความรู้อันหลากหลายเพื่อสร้างความยั่งยืนต่อสังคมมุ่งหวังในการขับเคลื่อนให้ประชาชนเข้าใจคุณค่าและความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ไปจนถึงบริบทของโลกตลอดจนสนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดภูมิปัญญาใหม่และแรงบันดาลใจทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนเพื่อพัฒนาสังคมไปสู่ดุลยภาพ       ทั้งนี้ โครงการรายงานอีสานร่วมสมัยเกิดขึ้นจากคำถามตั้งต้นที่ว่า อีสานร่วมสมัยเป็นอย่างไร?จนนำไปสู่การค้นคว้าวิจัยและนำเสนอผลจากการสำรวจปรากฏการณ์ต่าง ๆเพื่อสะท้อนภาพการเติบโตและการกำหนดชีวิตตนเองของพลเมืองอีสานจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นการเปิดพื้นที่สู่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนทำความเข้าใจต่อประเด็นและแนวคิดสำคัญทางท้องถิ่นภิวัตน์ที่เกี่ยวข้องกับอีสานในแง่มุมของผู้คนและพื้นที่ ทั้งทางกายภาพและจินตภาพ ศิลปิน: โชคชัย ตักโพธิ์, ถาวร ความสวัสดิ์, ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์, บุญนำ สาสุด, ไพศาล...
error: Content is protected !!