Monday, March 27, 2023

20916009_1525693937453620_2031487713_n

Most popular

นิทรรศการ ln the garden โดย ศรีใจ กันทะวัง ณ Suvannabhumi...

นิทรรศการ “ ln the garden “ โดย ศรีใจ กันทะวัง ณ Suvannabhumi Art Gallery เชียงใหม่ เป็นนิทรรศการภาพเขียนสีน้ำมันที่ทำในช่วงปีนี้ทั้งหมด เป็นการบึนทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ที่เกิดจากสวน อยู่ที่แม่แตง ธรรมชาติรอบตัว สัตว์ ทีมีทั้งไก่,แกะ,นกยูง ฯลฯ ที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยถ่ายทอดผ่านเทคนิคภาพสีน้ำมัน การใช้มิติความซับซ้อนของสีและพื้นผิว สร้างบรรยากาศพิเศษในตัวงานอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น...
error: Content is protected !!