Friday, February 3, 2023

20891337_1525693877453626_1699515880_n

Most popular

“งานแสดงศิลปะครั้งแรกในรอบ 10 ปี ของ “พี่ตุ๊” อดุลย์พันธ์ อิศรางกู​ร​ ณ​ อยุธยา และครอบครัว”

“งานแสดงศิลปะครั้งแรกในรอบ 10 ปี ของ “พี่ตุ๊” อดุลย์พันธ์ อิศรางกู​ร​ ณ​ อยุธยา และครอบครัว” นิทรรศการศิลปะ “ผู้เป็นที่รัก: Unconditionally” ถ่ายทอดเรื่องราวความรัก ความผูกพัน ของศิลปินทั้งห้าผ่านผลงานศิลปะ ภายใต้บรรยากาศอันแสนอบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยมนต์ขลังของบ้านอาจารย์ฝรั่ง (ศิลป...
error: Content is protected !!