Friday, June 2, 2023

20864027_1525693887453625_1343184911_n

Most popular

ไทย…ยังไง?

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมของนักศึกษาภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร “ไทย...ยังไง?” วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น.* ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม นิทรรศการจัดแสดง 3 – 28 พฤศจิกายน 2560 เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์...
error: Content is protected !!