กำหนดการส่งผลงานศิลปกรรม :
วันจันทร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561  เวลา 10.00 น. – 16.00 น.
​ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

– ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด คือ เยาวชนสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี ในปีที่จัดการแสดง (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2536 ถึง ปี พ.ศ. 2545)

– ศิลปิน 1 ท่านมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้น

– เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ไม่จำกัดเทคนิคและแนวความคิด

มีขนาดผลงาน กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2 เมตร (รวมกรอบและฐาน)

รายละเอียดอื่นๆอย่างเป็นทางการสามารถติดตามได้ที่ http://www.art-centre.su.ac.th/shout-and-annouce.html

Silpakorn University Silpakorn Public Relations