ดร.ก้องเกียรติ  โอภาสวงการ ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน ’จุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพ’ ผ่านอธิการบดี และ กองทุนนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย