นิทรรศการ “ปรากฏการณ์ธรรมชาติทะเลสาบสงขลา : ภาพสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมทางการเห็น” (Natural Phenomenon of Songkhla Lake : A Reflective Characteristic of Visual Culture)

ผลงานโดย เจียมจันทร์ จันทร์คงหอม (Jiamchan Chankhonghom)

จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 085-805- 2406 (เจียมจันทร์)

 

แนวความคิด                                                      

การสร้างความรู้เชิงปฏิบัติการ จากการศึกษาวิเคราะห์ในมุมมองทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับวัฒนธรรมทางการเห็น สู่บริบทพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมทะเลสาบสงขลา เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ เป็นการแยกสิ่งหลักออกจากสิ่งย่อย ในมุมมองทางศิลปะนั้น เป็นการสร้างรูปความหมายตรง และความหมายแฝง เป็นการสร้างความรู้ทางวิชาการให้เข้มแข็ง การวิเคราะห์มุมมองความคิดตามแบบอย่างตะวันตก และแบบอย่างตะวันออก ในวัฒนธรรมลุ่มน้ำ จากภาพสะท้อนอัตลักษณ์ทางการเห็น จึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาพ ที่ข้ามศาสตร์กันไปมา ในโลกของภาพทางสายตา ที่ผลิตความหมาย คุณค่า สุนทรีย์ ผ่านงานจิตรกรรม การพัฒนาสร้างสรรค์ เป็นการสร้างความกลมกลืน ผสมผสานข้อมูล เพื่อนำผลการศึกษาวิเคราะห์ ไปสู่การสังเคราะห์ โดยอาศัยกลวิธีทางจิตรกรรม เพื่อแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมทางการเห็นในบริบทใหม่

 

This dissertation’s aims to study and analyze natural phenomenon of Songkhla Lake in the perspective of nature and arts in order to synthesize to be fine art and demonstrate the process of generating academic knowledge, The results from both perspectives were, then, synthesized to create the holistic knowledge by creative performance, adaptive experiment, enhancement, and problem solving of aesthetic meanings based on visual arts, compositional management, and visual element

principles as well as contemporary fine art strategies so as to represent the cultural characteristic in a new context.

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.