Saturday, October 1, 2022

Tuk

Most popular

สศร. ประกาศยกย่อง 7 ศิลปิน 7 สาขา ร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ.2564

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศรายชื่อ 7 ศิลปิน 7 สาขา “ศิลปาธร” ประจำปี 2564           สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล“ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ.2564  เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายชื่อศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ.2564 ทั้ง 7 สาขา...

Galleries’ Night !

error: Content is protected !!