Monday, March 27, 2023

14

Most popular

สศร.จัดเสวนา ฅ.ฅน ช.ช้าง สร้างชื่อไทยในเวทีโลก กับนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 17 ณ อิตาลี สู่ผู้ชมในจังหวัดสุรินทร์

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดเสวนา “ฅ.ฅน ช.ช้าง สร้างชื่อไทยในเวทีโลก” เพื่อเผยแพร่ และเพื่อต่อยอดการติดตั้งโครงสร้างบ้านคน - บ้านช้างในพื้นที่วัดป่าอาเจียง จังหวัดสุรินทร์ โดยผู้ร่วมเสวนาได้แก่ รศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข ภัณฑารักษ์โครงการฯ ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา สถาปนิกผู้ออกแบบพื้นที่นิทรรศการ Thai Pavilion อ.ทนพ.ดร.สนอง สุขแสวง...
error: Content is protected !!