Tuesday, June 6, 2023

6

Most popular

กระทรวงพลังงาน จัด ประกวดวาดภาพศิลปกรรม ชิงเงินรางวัลกว่า 1 ล้านบาท

กระทรวงพลังงาน จัด ประกวดวาดภาพศิลปกรรม ชิงเงินรางวัลกว่า 1 ล้านบาท กระทรวงพลังงาน จัด การประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ภายใต้หัวข้อ “พลังงาน เพื่อชีวิต” รางวัลกว่า 1 ล้านบาท พร้อมศึกษาดูงานด้านพลังงานหรือด้านศิลปะในต่างประเทศ เปิดรับผลงานประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ประเภทอุดมศึกษา/ปวส. ประเภทประชาชนทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้-17 กรกฎาคม2561 ...
error: Content is protected !!