Tuesday, June 6, 2023

1

Most popular

การรับรู้ที่บริสุทธิ์ ณ ที่นั้น โดย คามิน เลิศชัยประเสริฐคิวเรตโดย วิภาช ภูริชานนท์

การรับรู้ที่บริสุทธิ์? (ณ ที่นั้น) โดย คามิน เลิศชัยประเสริฐ คิวเรตโดย วิภาช ภูริชานนท์ มนุษย์จะรับรู้ความเป็นจริงของโลกได้อย่างไรโดยไม่ปรุงแต่ง เป็นคำถามที่มีข้อถกเถียงไม่รู้จบสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม นักวิทยาศาสตร์ นักปรัชญา นักคิด และศิลปิน คามิน เลิศชัยประเสริฐ เป็นศิลปินผู้ใช้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในการแสวงหาคำตอบต่อคำถามดังกล่าวเป็นเวลากว่าทศวรรษ เขาเห็นว่าความเป็นจริงไม่ใช่รูปลักษณ์ทางกายภาพที่เรารับรู้ได้ผ่านผัสสะทั้งห้า และการรับรู้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกก็มีข้อจำกัด เขาจึงพัฒนาวิธีการที่เรียกว่า “การรับรู้ที่บริสุทธิ์” ซึ่งเขากล่าวว่าเป็นการรับรู้ความจริงผ่านสภาวะจิตของความเมตตาที่ปราศจากการคาดหวัง และใช้การทำงานศิลปะของเขาเป็นเครื่องมือในการบันทึกห้วงขณะที่เขาสามารถรับรู้ความเป็นไปของโลกผ่านสภาวะจิตดังกล่าว เวลาทำการ เปิดให้ชม 14 พฤษภาคม -...
error: Content is protected !!