วันที่ ๑๙ ม.ค.๒๕๖๑  ที่ผ่านมา รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ ศิลปิน ”พุทธศิลป์” แห่งเมืองไทย และอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี ได้รับ รางวัล “เพชรราชธานี” สาขาทัศนศิลป์ ในงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2560 จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถือเป็นเกียรติสูงสุดและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจในเส้นทางแห่งการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสังคมสานต่อลมหายใจของศิลปะและวัฒนธรรมสืบไป บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยภาพแห่งความน่าประทับใจ