Monday, March 27, 2023

20916096_1525575977465416_1643466888_n

Most popular

กระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา เพื่อส่งมอบความสุขส่งท้ายปี

  กระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา เพื่อส่งมอบความสุขส่งท้ายปี โดยจัดแสดงทั่วประเทศ        โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย กระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา โดยจัดแสดงทั่วประเทศ ถือเป็นของขวัญจากรัฐบาลเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนในโอกาสสำคัญต่าง ๆ และ การมีเวทีระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงความสามารถ อีกทั้งเพื่อส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงโขน ตามที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ...
error: Content is protected !!