นิทรรศการ ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์ ครั้งที่ 6 ผลงานโดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561  ห้องนิทรรศการ ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวความคิด

นิทรรศการทางศิลปะ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” จัดอย่างต่อเนื่องมาหลายปีจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นวิถีดำเนินชีวิตของชาวจุฬาฯไปแล้ว

ในขณะที่ประชาคมมีหน้าที่ มีความลึกซึ้งในศาสตร์สาขาแห่งตน อันแยกออกจากกันเป็นส่วนๆ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อม เป็นกิจกรรมที่ดึงผู้คน ออกจากพื้นที่เฉพาะเพื่อสร้างและแสดงผลงานทัศนศิลป์และศิลปะอื่นๆร่วมกัน

ทัศนศิลป์ ในที่นี้จึงมีความหมายหลากหลาย ทั้งที่เป็นผลงานของผู้ชำนาญการและเป็นผลงานสมัครเล่นคละเคล้ากันไป ซึ่งย่อมสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาที่ต้องการสร้างคน (บัณฑิต) ที่ทั้งมีความรู้ลึกและรู้รอบในศาสตร์ต่างๆ ไปพร้อมๆกัน โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์เป็นต้น ทำตนเป็นตัวอย่างปรากฏให้เห็นจริง ไม่ใช่เป็นเพียงทฤษฎีหรือหลักการแห่งการศึกษาทั่วไปอันเขียนไว้สวยหรูเท่านั้น

ซึ่งในความหมายของหัวข้อนิทรรศการนั้น หมายถึง ทัศน์แรก คือ ทัศนศิลป์ของผู้บริหาร ทัศน์ที่สอง คือทัศนศิลปิน ส่วนทัศน์ที่สาม คือทัศนามหาวิทยาลัย ในการดำเนินกิจกรรมนี้ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีผู้บริหารที่ให้ความสนใจและชื่นชมงานศิลปะ และกลุ่มคณาจารย์สาขามนุษยศาสตร์ บุคลากร และนิสิตเก่า ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านศิลปะในแขนงต่างๆ ซึ่งหลายท่านมีชื่อเสียงจนได้รับการยอมรับระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ และนับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารและคณาจารย์บุคลากร นิสิตเก่า จากหลากหลายสาขาวิชาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิตปัจจุบัน ได้นำผลงานการคิดสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะซึ่งแสดงออกถึงความคิด จินตนาการ และอารมณ์ความรู้สึก ที่ผ่านการกลั่นกรองตามกระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ มาร่วมแสดงออกสู่สาธารณชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและแสดงศักยภาพของคณาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้นิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไปได้ประจักษ์ อีกทั้ง จะเป็นการช่วยเพิ่มประกายความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐น.

ปิดให้บริการ เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ