การจัดแสดงนิทรรศการ วิถีแห่งสตรี “MUSLIMAH”
จัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันที7 3-27 สิงหาคม 2560 : ณ พีเพิ7ลส์ แกลเลอร7ี ห้อง P1-P2 ชBัน 2
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ)
พิธีเปิดในวันศุกร์ที7 4 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น.
โดย 6 ศิลปิ นหญิง คีต์ตา อิสรั5น, นุรัตนา หะแว, นูรียา วาจิ, กซู อฟียะฮ ์ นิบือซา, ฮิดายะห์ มะหะวี, อริชมา ผกาเพชร์
คัดสรรโดย คีต์ตา อิสรั5น และ เดอลาแป อาร์ต สเปซ จงั หวดั นราธิวาส
“ วิถีแห่งสตรี ” บทบาทและหน้าท5ีในหลักปฎิบัติอันมีเกียรติและศักดิPศรี การกระทำตนอยู่ในพืRนฐานของความดีงาม
การนอบน้อมต่อบรรดาผู้ศรัทธาทัRงหลาย “สวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดา การปฏิบัติต่อมารดาให้ดีและปกป้องดูแลสตรีให้ปลอด
ภยั จากอนั ตราย ซึ5งในศาสนาอิสลามได้ให้สิทธิชายและหญิงเท่าเทียมกัน แต่หน้าท5ีแตกต่างกัน เพศหญิงจะไดรั้บมอบหมาย
หน้าที5และบทบาทของความเป็น“แม่”การปฏิบัติตนและการดำรงชีวิตที5ดี การหลอมรวมความสัมพันธ์สายใยระหว่างกัน
จะส่งถึงจิตวิญญาณและคุณค่าความดีงาม ความสมบูรณ์ในการมีชีวิตอยู่ในสังคมไทย สู่การสร้างสรรคใ์ นแนวทางและรูปแบบ
อันเป็นลักษณะเฉพาะที5ส่งผลให้กลุ่มศิลปินหญิงรุ่นใหม่ได้แสดงตน และขับเคลื5อนการทำงานศิลปะ เพื5อสานต่อความคิด
กระบวนการและกรรมวิธีท5ีส่งผลให้พลังในการทำงานศิลปะ ของศิลปินหญิง ในพืRนท5ีจังหวัด ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส
มีความหวังและความกล้าหาญอย่างงดงาม
“MUSLIMAH”
3rd – 27th August, 2017 : At People’s Gallery Room P1-P2, 2nd Floor
Bangkok Art and Culture Centre (BACC)
Opening reception Friday 4th August, 2017, at 4.00 p.m.
By Keeta Isran, Nuratna Hawae, Nuriya Waji, Kusofiyah Nibuesa, Heedayah Mahavi, Arichama
Pakapet Curated by Keeta Isran, De’ Lapae Art Space Narathiwat
“The Way of Women.” The roles and duties in honorable and dignity conduct. The act on
the basis of goodness. Humility to those who have faith. “The heaven is at mother’s feet. Treating
mothers well and protecting women from harm. In Islam, men and women have equal rights with
different duties. Women are assigned with the duties and roles of “mother”. Being a good person
and living a good life. Combination of interconnected ties will deliver to the soul and values of
goodness. Integrity in living in Thai society. The creativity in the approach and style that
characterizes the new generation of female artists to show themselves and drive the art work to
further the ideas, processes and procedure that contribute to the power of the female artist’s work
in Pattani, Yala and Narathiwat to have hope and courage beautifully.

 

(