เหลือเวลาอีก ๒ วันเท่านั้นกับงานแสดงศิลปกรรม “๕ ธันวาคม  น้อมรำลึกถึงพ่อหลวง”  โดย  ๕๐ ศิลปินภาพเหมือนชั้นนำแห่งปี  ร่วมกับ    ชมรมศิลปินภาพเหมือนเเห่งสยาม ครั้งที่ ๒

ทางชมรมศิลปินภาพเหมือนแห่งสยาม ได้จัดงานศิลปกรรม ครั้งที่ ๒  ในวันที่ ๑ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ชั้นสาม โซน อีเดน ประกอบด้วย  ศิลปินระดับแนวหน้าจากหลายกลุ่ม อาทิเช่น อาจารย์เปี๊ยก โปสเตอร์ ศิลปินบรมครูภาพเหมือนตั้งแต่ในอดีต

และเป็นที่ยกย่องเชิดชูเกียรติในความสามารถของท่านจวบจนปัจจุบันและศิลปินท่านอื่นๆ มารวมกันแสดงผลงานภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

ในครั้งนี้ ทางชมรมฯและ ศิลปินทุกท่านมีวัตถุประสงค์ร่วมสมทบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา

รายนามศิลปิน

ศิลปินภาพเหมือนบรมครูรับเชิญ  สมบูรณ์สุข  นิยมศิริ (เปี๊ยกโปสเตอร์)

ชวลิต วงศ์สถิตธรรม ,สมภพ  บุตราช ,ประทีป คชบัว,ทองดี ภานุมาศ,บรรหาร ไทธนบูรณ์,สุจิน ปานสมุท,อดิเรก วัฏลีลา,จิตต์สิงห์ สมบุญ ,หงษ์จร  เสน่ห์งามเจริญ,ดินหิน รักพงษ์อโศก,อิทธิพล  วาทะวัฒนะ(อี๊ด ฟุตบาท),กำพล พงษ์พิพัฒน์,สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ,จีรพงศ์ ขุนแผ้ว,สุวัฒน์ วรรณมณี,สุทิน นุภักดิ์,พินิตย์ พันธ์ประวัติ,ศุภสิทธิ์ วงศ์ร่มเงิน,ชิงชัย อุดมเจริญกิจ,อภิชัย  กริกาณจน์,จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ,เนติกร  ชินโย,ชัชวาล รอดคลองตัน,สุรชาติ ปธานะพานิช,สมพงษ์ จันท้วม,ยุทธกิจ ประสมผล,เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์,กิตติ พลศักดิ์ขวา,ยุทธนา พงศ์ผาสุข,ปิยพงษ์ พัฒนศิริ,ลาภ อำไพรัตน์, นาวี เรืองระเบียบ,กิตติ ปริเมธาชัย,ฉลอง  บุญจันทึก,ศุภชีพ จันทวงศ์,เอก  กระจ่างช่วย, ไพศาล  จึงสุวดี ,สุขสันต์ วงศ์วราพันธ์,โอภาส โชติพันธวานนท์ ,วีระศักดิ์  มนต์แก้ว,ธิติวัฒน์ ศรีพิชญาศักดิ์, สุธี แคนยุกต์,เฉลิมชัย กเรนทร์ไชยรัตน์,สมศักดิ์ สามสังข์,ศุภโชติ ศิระพุฒิภัทร,ธัญวงศ์ วงศ์ธัญวงศ์,นุชนาถ อินทร์เลิศ,กนกพร เหล่าปิยะสกุล,ชาญณรงค์  แดงประกำ